SPLOŠNI POGOJI URBANE SCENE

01 - Članstvo v plesni šoli

Sodelovanje v plesnih tečajnih oz. šolanjih plesne šole je možno le ob predhodni včlanitvi v plesno šolo.

Za včlanitev v plesno šolo se posameznik registrira preko obrazca TUKAJ ali pa se včlani pri pultu na fizični lokaciji Urbane Scene Ljubljana in poravna obveznost iz naslova vadnine/članarine glede na naravo plesnega tečaja oz. prireditve, pri kateri bo sodeloval (oblike tečajev oz. šolanj ter pogoji plačila so navedeni v nadaljevanju). Na podlagi plačila vadnine/članarine za izbran plesni tečaj oz. šolanje se posamezniku po elektronski pošti na njegov naslov izda potrdilo o opravljenem plačilu (račun) ter članska izkaznica.
 

Članska izkaznica šteje kot dokazilo o veljavnem članstvu v plesni šoli. Član je dolžan na zahtevo plesne šole izkazati članstvo z veljavno izkaznico ob vsakem obisku plesne šole. Plesna šola ima pravico od udeležencev plesnih tečajev zahtevati, da se pred začetkom tečaja izkažejo z veljavno izkaznico. V kolikor se posameznik ne izkaže z veljavno izkaznico, mu je plesna šola upravičena odreči sodelovanje pri plesnem tečaju oz. šolanju.
 

Ob včlanitvi člana plesna šola pridobi določene osebne podatke člana. Ravnanje z osebnimi podatki je podrobneje opisano v nadaljevanju.
 

02 - Oblike tečajev in šolanja
 

a) Oblike tečajev in šolanj
 

Plesna šola izvaja plesne tečaje oz. šolanja v različnih starostnih in zahtevnostnih skupinah. Starostne in zahtevnostne skupine se oblikujejo glede na število prijavljenih članov za posamezno starostno in zahtevnostno kategorijo ter glede na predhodno znanje prijavljenih članov – glede katerega podajo pojasnila člani sami.
 

Član ob včlanitvi v posamezni plesni tečaj oz. šolanje s strani plesne šole pridobi podatek o tem, katere starostne in zahtevnostne skupine so na voljo, ter izbere ustrezno skupino. Plesna šola si pridržuje pravico, da tečaja oz. šolanja za določene starostne ali zahtevnostne skupine ne izvede, v kolikor število udeležencev skupine ne doseže najmanj 10 članov.
 

V kolikor je član udeleženec plesnega tečaja oz. šolanja določene starostne ali zahtevnostne skupine na podlagi s svoje strani danih podatkov, ki se izkažejo za nepravilne, pa zaradi tega nivo skupine ne odgovarja znanju člana, to ni utemeljen razlog za vračilo denarja. Tekom izvajanja tečaja ali šolanja je možen prehod v drugo starostno oz. zahtevnostno skupino le na podlagi dogovora s plesno šolo.
 

b) Urniki tečajev in šolanj:
 

Plesni tečaji oz. šolanja potekajo v prostorih plesne šole enkrat ali večkrat tedensko v trajanju od 45 do 135 minut (odvisno od oblike tečaja oz. šolanja).
 

O okvirnih urnikih posameznih tečajev so člani obveščeni ob včlanitvi v plesno šolo. Urniki so prav tako objavljeni na spletni strani plesne šole.
 

Plesna šola si pridrži pravico, da naknadno spremeni urnik posameznih plesnih tečajev oz. šolanj, o čemer bodo člani obveščeni z elektronskim sporočilom na elektronski naslov člana, dan ob včlanitvi.
 

V času šolskih počitnic in praznikov se plesni tečaji oz. šolanja ne izvajajo. V takšnem primeru se termin plesnega tečaja oz. šolanja prestavi na naslednji koledarski teden.
 

 

03 - Odsotnost in vračilo članarine
 

Plesna šola se zaveže, da bo pripravila in izvedla plesne tečaje oz. šolanja v skladu z dogovorom in v okviru objavljenih urnikov. Ne glede na navedeno si plesna šola pridrži pavico, da posamezni plesni tečaji oz. šolanja niso izvedeni, v kolikor se na plesni tečaj oz. šolanje ne prijavi zadostno število članov (najmanj 10). Prav tako si plesna šola pridrži pravico, da zaradi objektivnih razlogov (npr. bolezen ali poškodba plesnega učitelja ali podobno) ne izvede posameznih terminov tečaja oz. šolanja.
 

V primeru ne prijave zadostnega števila članov v posamezno zahtevnostno ali starostno skupino si plesna šola pridrži pravico združevati posamezne zahtevnostne ali/in starostne skupine, vendar na način, da zahtevnostna stopnja tečaja oz. šolanja ni bistveno spremenjena. V primeru ne izvedbe posameznega termina tečaja se izvedba odpadlega tečaja prenese za en teden oz. na prvi primeren prost termin.
 

Odsotnost člana iz posameznega (ali več) termina tečaja ni podlaga za vračilo članarine, razen če član izostane od posameznega termina tečaja iz zdravstvenih razlogov, ki jih izkaže z ustreznim zdravniškim opravičilom, ki dokazuje nezmožnost sodelovanja pri plesnem tečaju oz. šolanju. V primeru odsotnosti iz posameznega termina iz zdravstvenih razlogov se članarina ne vrača, ampak se prenese pravica člana sodelovati na naslednjem  primernem prostem terminu plesnega tečaja oz. šolanja primerljive skupine.
 

 

04 - Cenik

 

Spremembe cenika:
 

Plesna šola si pridržuje pravico do spremembe cenika. Spremembe cenika se objavijo na spletnih straneh plesne šole. Spremembe cenika ne vplivajo na ceno plesnih tečajev oz. šolanj, ki so že bili vplačani. V kolikor član želi nadaljevati posamezno obliko plesnega tečaja oz. šolanja, se spremembe cenika upoštevajo pri vsakem novem plačilu.
 

05 - Plačila
 

Možnosti plačila:  

Gotovina ali kartice BA, Maestro, Karanta, Eurocard in Visa ali nakazilo na TRR izvajalca. Gotovinsko plačilo je mogoče na recepciji Plesne šole, vsak delovnik od 16.00 – 20.00 ure.
 

Plesni tečaji oz. šolanja se ob odsotnosti drugačnega pisnega dogovora plačujejo sproti, za vsako 4 tedensko obdobje posebej. Plesni tečaji oz. šolanja se plačujejo v naprej. V primeru neplačila plesnega tečaja oz. šolanja obiski plesnih tečajev oz. šolanj ni mogoč.
 

06 - Obveznosti članov in odgovornost
 

Člani se zavežejo:

Spoštovati hišni red in pravila lepega vedenja izvajalca,

Zagotoviti ustrezno in brezhibno športno opremo, primerno za plesne aktivnosti,

Slediti in upoštevati navodila plesnega učitelja.
 

Člani smejo v prostore plesne šole, namenjene izvajanju plesnih tečajev oz. šolanj, vstopati samo v čisti in suhi obutvi in obleki, vanje ne smejo vnašati hrane in pijače ter drugih virov nečistoče.
 

Plesna šola ima pravico članu odreči sodelovanje v plesnem tečaju oz. šolanju, v kolikor član pred ali na plesnem tečaju oz. šolanju ne spoštuje obveznosti iz tega člena.
 

Člani so dolžni plesno šolo nemudoma obvestiti o vsakršni nevarnosti ali nepopolnosti v prostorih plesne šole, ki bi lahko predstavljala nevarnost za njihovo zdravje v primeru izvajanja plesnega tečaja oz. šolanja.
 

Člani sodelujejo v plesnih tečajih oz. šolanju na lastno odgovornost.
 

07 - Varnost in video nadzor
 

Prostori Urbane Scene Ljubljana so nadzorovani z video nadzornim sistemom. Izvajalec izvaja video nadzor zaradi zagotavljanja varnosti predmetov in premoženja članov pri udeležbi tečajev oz. šolanja. O obstoju video nadzora je izvajalec v prostorih plesne šole podal ustrezno obvestilo v skladu z določbami ZVOP-1.
 

Ne glede na navedeno so člani dolžni skrbeti za svoje stvari, in sicer so dolžni vse vrednejše predmete (vrednost predmeta nad 50 EUR) shraniti na recepciji plesne šole za čas trajanja tečaja oz. šolanja in jih po odhodu dvigniti.
 

Plesna šola za pozabljene in izgubljene predmete ne odgovarja.
 

08 - Osebni podatki
 

Izvajalec (ŠKD Sajfr) mora za zagotovitev nemotenega opravljanja plesnih tečajev od članov zbirati in hraniti določene osebne podatke – osebni podatki so navedeni ob registraciji, na obrazcu – prijavnici v plesno šolo.
 

Izvajalec pridobiva in hrani osebne podatke na podlagi osebne privolitve člana, ki jo slednji poda s pisnim podpisom prijavnice v plesno šolo.
 

Izvajalec pridobiva in hrani osebne podatke za namen:

(1) vodenja evidence članov plesne šole in preverjanja upravičenja članov do udeležbe na plesnih tečajih oz. šolanjih,

(2) za namen obvestil članom o plesnih tečajih oz. šolanjih ter obvestil o drugih aktivnostih plesne šole,

(3) vodenje notranje statistike glede vrste in oseba plesnih tečajev oz. šolanj, ki so pri članih najbolj priljubljeni.
 

Pridobljene osebne podatke bo izvajalec uporabljal izključno za namene, navedene v prejšnjem odstavku tega člena, in jih ne bo posredoval tretjim nepooblaščenim osebam.
 

Pridobljeni osebni podatki članov bodo hranjeni samo toliko časa, kolikor je to, glede na namen pridobivanja in hrambe osebnih podatkov nujno potrebno, nato pa bodo uničeni. Član lahko vselej na izvajalca naslovi pisno zahtevo po uničenju osebnih podatkov. V kolikor posameznik izvajalcu ne da osebnih podatkov iz prijavnice v plesno šolo, oz. v kolikor član naknadno zahteva izbris osebnih podatkov iz baze osebnih podatkov izvajalca, ima izvajalec pravico posamezniku / članu odreči možnost včlanitve v plesno šolo / sodelovanja pri plesnih tečajih, v kolikor bi bili osebni podatki glede na naravo dela nujno potrebni za izvajanje dejavnosti izvajalca (vodenje evidence o poravnanih obveznostih in izpolnjevanje obveznosti po sklenjeni pogodbi).
 

Izvajalca in člane zavezujejo splošne določbe Zakona o varstvu osebnih podatkov. 

 

09 - Višja sila

 

V primeru višje sile, ko izvajalec zaradi neposrednih ali posrednih posledic nastopa višje sile, katere izvajalec ni zmožen nadzorovati ali na njih vplivati, in ko izvajalec ne more izpolnjevati njenih pogodbenih obveznosti, izvajalec ne prevzema materialne ali katerekoli druge odgovornosti za posledice, ki bi nastopile zaradi nezmožnosti izpolnjevanja njenih pogodbenih obveznosti.

V primeru nastopa višje sile, si bo izvajalec v dogovoru z drugim pogodbenim partnerjem trudil najti dogovor za izpolnjevanje njenih pogodbenih obveznosti takoj, ko bo to mogoče. 

Če izvedba pogodbenih obveznosti zaradi trajanja posledic ali ukrepov zaradi nastopa višje sile ni možna v obdobju treh mesecev od trenutka nastopa višje sile, bo izvajalec štel, da izvedba pogodbenih obveznosti dokončno ni bila mogoča. 

Izvajalec šteje med višjo silo vse tiste dogodke in ukrepe države, njenih organov in drugih regulatorjev, ki jih ob sklenitvi pogodbe ni bilo moč predvideti in ki jih kot višjo silo priznavajo tudi slovenska sodišča. Primeri so: naravne nesreče, vojna, epidemije, državljanski nemiri, prepovedi shodov in združevanj, ipd.

Izvajalec v primeru višje sile ne vrača vplačil.